ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
     ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
        ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ

 

"Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"

Σκοπός της Δράσης:

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών:

 •   12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού)
 •   18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου, ΙΕΚ)

 

και περιλαμβάνει:

 •   13-14 μέρες (80 ώρες) κατάρτιση.
 •   3-4 μήνες (450 ώρες) απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 •   2.550€ αμοιβή για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 •   2.280€ αμοιβή για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 •   Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 •   Δυνατότητα πρόσληψης  του ωφελούμενου με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης  μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.
 •   Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.

 

Απαραίτητα κριτήρια:

Α. «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

 •   Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 •   Ηλικίας 25-29(1.1.1985 έως και 31.12.1989)
 •   Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 •   Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

 •   Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 •   Ηλικίας 25-29(1.1.1985 έως και 31.12.1989)
 •   Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 •   Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Κριτήρια μοριοδότησης:

 •   Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 •   Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
 •   Η μη ένταξη νέων σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.